Обществени поръчки

Предоставяне на юридически консултации на възложители на обществени поръчки и на участници в обществени поръчки;
Участие в консултиране и подготовка на документация или участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки;
Участие като юридически експерти в комисии по разглеждане, оценяване и класиране на оферти в процедури по обществени поръчки;
Обжалване на решенията, свързани с обществени поръчки и процесуална защита пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд;