Търговско право

turg.pravo

  • Образуване и преобразуване на търговски дружества – сливания, вливания и придобивания, прекратяване и ликвидации; регистрации и пререгистрации на търговци и обединения на търговци, клонове и дъщерни дружества на чуждестранни компании; избор на подходяща правна форма за упражняване на търговска дейност;
  • Подготовка сключването на всякакви видове търговски сделки, включително специфични търговски сделки, като:
  • Сделки по продажба на цели предприятия, сделки по сливания и придобивания, сделки за прехвърляне на дялови участия или на конкретни активи, бизнес комбинации;
  • Банкови сделки (кредитни договори, сделки по разплащания, договори по преструктуриране на задължения и др.),
  • Лизингови договори, сделки с ценни книжа и финансови инструменти, факторинг, франчайзинг;
  • Обезпечителни сделки;
  • Договори за строителство и инженерингова дейност по инфраструктурни и промишлени проекти;
  • Защита на авторски права и права на интелектуална собственост (без патентно представителство);
  • Търговска несъстоятелност – представителство и защита на интересите на длъжници или кредитори в специализираното производство по банкрут на търговски предприятия;