Облигационно право и вещно право

oblig.pravo

  • Подготовка на всякакви предварителни и окончателни договори -покупко-продажби, замени, договори за наем, договори за заем, дарения, изработка, поръчка, спогодби, граждански дружества.
  • Сделки с недвижими имоти – покупко-продажба на недвижима собственост, наеми, лизинг, учредяване и прехвърляне на вещни права, делба на имущества, подготовка на сделки и документи изискващи нотариална форма;
  • Трудово-правни отношения – договори и решения по казуси в интерес на работодателя или работника;